Algemene voorwaarden:
Technisch Tekenbureau Heetla B.V.
Rabroekenweg 13  (7942 JE) Meppel

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
AV: de onderhavige algemene voorwaarden, gebruikt door Technisch Tekenbureau Heetla B.V..
Opdrachtnemer: Technisch Tekenbureau Heetla B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
te Zwolle, KVK nr. 82325782.
Opdrachtgever: de rechts- of natuurlijk persoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft
gesloten, danwel tot Opdrachtnemer in enige rechtsverhouding staat.
Partijen: de Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.
Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, ingevolge
welke Opdrachtnemer voor of ten behoeve van Opdrachtgever de overeengekomen prestaties
levert en waarvan de AV deel uitmaken.
Product(en): alle door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst te bewerken,
vervaardigen, behandelen, te fabriceren en/of te leveren zaken.


Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1. De AV zijn van toepassing op alle Overeenkomsten gesloten tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever, danwel alle prestaties die Opdrachtnemer al dan niet op grond van een expliciet
gesloten Overeenkomst levert aan Opdrachtgever, alsmede op elke rechtsverhouding tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever en/of enige andere rechtsverhouding, samenhangend met en/of
voortvloeiend uit (één van) de voornoemde rechtsverhoudingen.
2. De AV maken een onlosmakelijk geheel met de Overeenkomst. Indien en voor zover in de
Overeenkomst afspraken worden gemaakt die afwijken van één of meer bedingen in de AV, gaan
die in de Overeenkomst vóór die in de AV, hetgeen de geldig- en toepasselijkheid van de overige
AV niet aantast.
3. Door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk door
Opdrachtnemer van de hand gewezen. Indien en voor zover - om welke reden dan ook - door
Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden naast de AV van kracht zijn en onderdeel
uitmaken van enige Overeenkomst of rechtsverhouding tussen Partijen, geldt dat de AV immer
verbindend zijn, in elk geval indien de inhoud van de AV niet strijdig is met die door Opdrachtgever
gebruikte voorwaarden.
4. In de AV gebruikte kopjes en/of titel(aanduidingen) gelden enkel als omschrijvend. Aan
dergelijke aanduidingen kunnen geen rechten worden ontleend.
5. Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd, danwel nietig of anderszins niet
afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het
vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de
bedoelingen van dat gedeelte zoveel mogelijk omvatten.

Artikel 3. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
1. Tussen Partijen komt niet eerder een Overeenkomst tot stand dan dat Opdrachtgever een
offerte van Opdrachtnemer schriftelijk en/of per mail heeft geaccepteerd. Als Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer een direct en gericht verzoek tot het uitvoeren van een opdracht zendt, leidt de
acceptatie daarvan door Opdrachtnemer, per mail en/of schriftelijk, tot overeenstemming. Als
Opdrachtnemer krachtens het daartoe bestendige gebruik op het enkele verzoek van
Opdrachtgever een aanvang neemt met haar werkzaamheden, komt op dat moment van aanvang
de Overeenkomst tot stand.
2. Als Opdrachtgever ermee instemt dat Opdrachtnemer haar werkzaamheden aanvangt, geldt de
inhoud van de offerte van Opdrachtnemer of de gebruikelijk tussen Partijen gehanteerde
voorwaarden, als tussen Partijen overeengekomen en verricht Opdrachtnemer haar
werkzaamheden onder die voorwaarden.
3. Tussen Partijen gemaakte mondelinge afspraken, mondelinge aanvullingen en/of wijzigingen,
mondelinge verzoeken, danwel welke mondelinge mededelingen dan ook, hebben geen gelding als
deze niet eveneens schriftelijk en/of per mail vastgelegd zijn.
4. Opdrachtgever is gehouden aan Opdrachtnemer alle inlichtingen, gegevens en/of materialen
(‘informatie’) te verstrekken die voor een deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden vereist
zijn. Opdrachtnemer is gerechtigd zich te verlaten op de juistheid en volledigheid van de door
Opdrachtgever aangeleverde informatie. Als het voor Opdrachtnemer evident is dat de door
Opdrachtgever aangeleverde informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn, verzoekt
Opdrachtnemer om aanvulling of wijziging van die informatie. Indien dat meer of andere kosten
met zich brengt, is Opdrachtgever gehouden die kosten te voldoen. Gedurende de periode gemoeid
met de aanvulling of wijziging van die informatie door Opdrachtgever, kan Opdrachtnemer uit de
aard der zaak haar werkzaamheden niet voortzetten en worden die gedurende die periode door
Opdrachtnemer opgeschort.
5. Elke door Partijen overeengekomen termijn heeft een indicatieve strekking en geldt nimmer als
fatale termijn, tenzij in de Overeenkomst en/of in deze AV anders is aangegeven.
6. De Opdrachtnemer spant zich in de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de
belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de
Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk, zal de Opdrachtnemer de
Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
7. Alvorens tot gebruikmaking, productie, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of welke
aanwending door Opdrachtgever van het door Opdrachtnemer aangeleverde Product dan ook –
alles van welke aard en/of omvang dan ook – wordt overgegaan, zijn Partijen gehouden de laatste
tekeningen, modellen, prototypes en/of proeven van het Product te controleren en definitief goed
te keuren.
8. Opdrachtnemer is gerechtigd (één of meer onderdelen van) de opdracht door derden te laten
uitvoeren.

Artikel 4. Bijzonder verloop en voortijdige beëindiging van de Overeenkomst
1. Indien uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht aan de zijde van
Opdrachtnemer niet mogelijk is, dan heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden,
zodra de overmachtsituatie vier weken of langer heeft geduurd, waarbij elk eventueel recht op
schadevergoeding aan de zijde van Opdrachtgever door hem reeds nu, voor alsdan, wordt
prijsgegeven. Elk verder recht op ontbinding door Opdrachtgever is uitgesloten.
2. Onder overmacht wordt tussen Partijen verstaan, onder meer en niet beperkt daartoe:
- het optreden van geestelijke en/of lichamelijke stoornissen van de medewerkers van
Opdrachtnemer;
- het optreden van technische en/of bedrijfsmatige en/of ICT-storingen in een mate die de normale
uitvoering van de werkzaamheden van Opdrachtnemer hindert;
- het optreden van storingen in de aanlevering van door (een) derde(n) aan Opdrachtnemer in het
kader van de uitvoering van de Overeenkomst te verstrekken informatie, gegevens,
werkzaamheden, danwel welke aanlevering dan ook;
- van buiten komende invloeden en/of oorzaken, waaronder in ieder geval worden begrepen
stakingen en/of anderszins tijdelijke werkonderbrekingen, bijzondere weersomstandigheden,
molest, oproer, pandemieën en/of andere maatschappij-ontwrichtende gevallen.
3. Ingeval van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer immer gerechtigd
tot beëindiging van de Overeenkomst over te gaan, in dat geval schriftelijk en met redenen
omkleed, zonder dat Opdrachtnemer om welke reden dan ook tot enige schadevergoeding aan
Opdrachtgever en/of derden gehouden is.

Artikel 5. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, waarbij Opdrachtgever elk
recht op verrekening, opschorting van de betalingsverplichting dan wel welk eventueel (juridisch(e)
en/of feitelijk(e)) recht en/of reden op niet betaling reeds nu, voor alsdan, prijsgeeft.
2. Indien na het verstrijken van veertien dagen na factuurdatum geen betaling heeft
plaatsgevonden, verkeert de Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de
door de wet aan verzuim verbonden rechten uit te oefenen, zoals het opschorten van verdere
werkzaamheden en/of het in rekening brengen van wettelijke (handels)rente en/of
buitengerechtelijk kosten.
3. Indien sprake is van een meer dan (zeer) eenvoudige opdracht – hetwelk ter beoordeling van
Opdrachtnemer is – is Opdrachtnemer naar haar beoordeling immer gerechtigd van Opdrachtgever tussentijdse en/of deelbetaling, danwel een voorschot te verlangen.
4. Opdrachtnemer is immer gerechtigd – ook als blijkens de Overeenkomst een specifieke
factureringswijze is overeengekomen en ook als Opdrachtgever reeds in verzuim verkeert terzake
één of meer van haar betalingsverplichtingen – van Opdrachtgever zekerheid tot betaling te
verlangen, zoals het verstrekken van een bankgarantie of anderszins. Partijen komen reeds nu,
voor alsdan, overeen dat een dergelijke verplichting immer en uit de aard der zaak spoedeisend is
en in dat verband ook bij wege van voorlopige voorziening ter beoordeling aan de
voorzieningenrechter kan worden voorgelegd. De voornoemde zekerheidstelling kan zich ter
beoordeling van Opdrachtnemer uitstrekken tot maximaal 100% van de tussen Partijen
overeengekomen totaalkosten van de betreffende werkzaamheden met een opslag van 20%,
vanwege renten en kosten. Opdrachtnemer is gerechtigd gedurende de periode waarin
desgevraagd de zekerheid door Opdrachtgever nog niet is verstrekt, haar werkzaamheden op te
schorten.
5. Opdrachtgever is gehouden alle werkelijk en concreet door Opdrachtnemer gemaakte kosten,
zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, gemaakt ter verkrijgen van nakoming van de
verplichtingen uit de overeenkomst aan de zijde van Opdrachtgever, aan Opdrachtnemer te
voldoen. Uitdrukkelijk stellen Partijen derhalve vast dat Opdrachtgever - in het geval door
Opdrachtnemer ter verkrijging van nakoming, juridische maatregelen worden genomen - gehouden
is de integrale advocaat- en deurwaarderskosten van Opdrachtnemer te voldoen, zoals ook de
kosten van griffierecht en (andere) verschotten. Partijen doen in dit verband uitdrukkelijk afstand
van de bestaande regelgeving, houdende dat de rechter in de regel slechts een forfaitair bepaalde
kostenveroordeling toewijst aan de in hoofdzaak verliezende procespartij. Als om welke reden dan
ook een rechter de vorenbedoelde afstandgedoening niet honoreert, geldt immer dat de forfaitair
bepaalde kostenveroordeling alsnog wordt gevorderd.
6. Indien en voor zover Opdrachtnemer werkzaam is op basis van krachtens de Overeenkomst,
danwel op basis van bestendig gebruik, vastgestelde uurtarieven, is Opdrachtnemer immer
gerechtigd om jaarlijks, in januari van ieder jaar, die uurtarieven te indexeren op basis van de
Consumentenprijzenindex (CPI – CBS), waarbij het indexeringspercentage van het kalenderjaar
gelegen vóór de betreffende januari wordt toegepast.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. Onder een verwijtbare fout wordt verstaan: een fout die Opdrachtnemer onder de
desbetreffende omstandigheden, met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale
wijze van vakuitoefening, behoort te vermijden.
2. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade geleden door Opdrachtgever, danwel
een derde – in verband met de door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden - wordt (tenzij
sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer) door Partijen uitgesloten,
alles tenzij die schade het gevolg is van een verwijtbare fout en sprake is van dekking van die
schade door de verzekeraar van Opdrachtnemer en waarbij voorts immer geldt dat
niettegenstaande het voorgaande elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is uitgesloten:
- als sprake is van schade die het gevolg is van door Opdrachtnemer ter uitvoering van de
schadeveroorzakende werkzaamheden ingeschakelde hulppersonen (waaronder personen die tot
Opdrachtnemer in een arbeidsverhouding staan) en/of;
- het andere schade betreft dan directe schade, welke andere schade kan bestaan, maar niet
beperkt daartoe, uit personenschade, schade als gevolg vanwege gederfde omzet- en/of winst,
danwel andere (indirecte) gevolgschade en/of;
- het schade betreft die door een derde geleden is en uit hoofde van enige rechtsverhouding
tussen die derde en de Opdrachtgever, door die derde ten laste van Opdrachtgever is gebracht
en Opdrachtgever die als haar schade ten laste van Opdrachtnemer wenst te brengen en/of;
- Opdrachtgever niet (immer en tijdig) heeft voldaan aan één of meer van haar verplichtingen uit
de betreffende Overeenkomst.
3. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, Opdrachtnemer aansprakelijk is voor de
schade van Opdrachtgever en/of een derde, dan beperkt elke schadevergoedingsverplichting van
Opdrachtnemer zich tot de hoogte van de (gezamenlijke) factu(u)r(en) door Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever gezonden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst die tot de
desbetreffende schade heeft geleid, in alle gevallen met een maximum aan
schadevergoedingsverplichting van 15.000 EUR (vijftienduizend euro).
4. Partijen komen overeen dat elk recht op schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt door:
- het verstrijken van een termijn van zes weken, lopende vanaf de dag dat Opdrachtgever met
haar schade bekend is geraakt en/of redelijkerwijs moet worden geacht bekend te zijn en/of;
- verstrijking van een termijn van twee jaren, nadat de Opdrachtnemer haar (laatste) factuur aan
Opdrachtnemer heeft gezonden in het kader van de Overeenkomst waarvan de werkzaamheden
naar de mening van Opdrachtgever tot de schade hebben geleid.
5. Indien de Opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd en/of
anderszins aan derden heeft overgedragen, is hij gehouden Opdrachtnemer van
aansprakelijkheid ter zake van dit risico te vrijwaren. Bij gebreke van vrijwaring vervalt elke
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer.
6. De uitvoering van de werkzaamheden die Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst
met Opdrachtgever uitvoert, zien in het algemeen op het vervaardigen van technische
tekeningen, modellen en/of andere technische werken, aan te wenden ten behoeve van
(meeromvattende) bouw- en aanneemwerkzaamheden van Opdrachtgever en voor derden. Uit
de aard daarvan geldt tussen Partijen dat Opdrachtgever immer verantwoordelijk is voor juiste
aanwending, in- en/of toepassing, danwel verwerking of anderszins, van de (eind)Producten van
Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is dus nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van
gebreken in die aanwending, in- en/of toepassing, danwel verwerking of anderszins.

Artikel 7. Afleveringen van Producten
1. Levering van Producten kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.
2. Het risico voor tenietgang, waardevermindering, verlies van of schade aan de Producten,
gekocht door Opdrachtgever, gaat over op Opdrachtgever op het moment dat de Producten bij of
door Opdrachtnemer voor transport worden ingeladen. Opdrachtgever draagt zodoende het risico
bij het inladen van de Producten, het vervoer en het uitladen daarvan, zelfs al is de eigendom
nog niet overgedragen. Opdrachtgever dient dat risico desgewenst (zelf) te (doen) verzekeren.
Derhalve blijft Opdrachtgever de koopprijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang
van het Product door een oorzaak die niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend. Elke
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor welke (vorenbedoelde) schade dan ook, wordt
uitgesloten.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud/retentierecht
1. De eigendom van alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde Producten blijft bij
Opdrachtnemer, zolang Opdrachtgever niet aan al haar betalingsverplichtingen - uit welke hoofde
dan ook - jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.
2. Zolang de eigendom van de Producten niet op de Opdrachtgever is overgegaan, mag deze de
Producten niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht
verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van haar bedrijf. Opdrachtgever is verplicht de
Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als
herkenbaar eigendom van Opdrachtnemer te bewaren. Als de Opdrachtgever in gebreke is met de
nakoming van haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is
Opdrachtnemer, zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling, gerechtigd de
Producten terug te halen. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer tot het terughalen in de
gelegenheid te stellen.
3. Ingeval enig verzuim van Opdrachtgever terzake verplichtingen uit de Overeenkomst, is
Opdrachtnemer gerechtigd alle op haar bedrijfslocatie bevindende zaken van Opdrachtgever en/of
zaken die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld, een retentierecht
te vestigen. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade van derden, ingesteld op
Opdrachtnemer, vanwege dat retentierecht.

Artikel 9. Intellectuele Eigendoms- en andere rechten
1. Opdrachtnemer draagt aan Opdrachtgever nimmer de intellectuele eigendomsrechten op haar
Producten over en behoudt zich dienaangaande alle rechten voor. Aan Opdrachtgever wordt door
Opdrachtnemer uitsluitend het recht verstrekt om de door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever
vervaardigde Producten aan te wenden voor de concrete aanwending, in- en/of toepassing, danwel
verwerking of anderszins met het oog waarop Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de betreffende
opdracht heeft verstrekt. Verder gebruik van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde
Producten (zoals (al dan niet gedeeltelijk) hergebruik voor en/of ten behoeve van (andere) derden,
eigen aanpassing van de Producten vóórafgaand aan de vorenbedoelde concrete aanwending, inen/
of toepassing, verwerking of anderszins) is zonder schriftelijke instemming van Opdrachtnemer
niet toegestaan. In het geval Opdrachtgever om welke reden en/of in welke omvang dan ook,
tekortschiet in de vorenbedoelde verplichting(en), is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor
eventueel uit dat niet toegestane gebruik voortvloeiende schade en is Opdrachtnemer immer
gerechtigd aan Opdrachtgever een volgens de gebruikelijke voorwaarden van Opdrachtnemer vast
te stellen factuur te zenden, welke Opdrachtgever gehouden is te voldoen.
2. Indien Opdrachtgever het artikel van de AV over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt
hij ten behoeve van Opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000,-- voor elke
overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hiervoor genoemd bedrag voor elke dag dat
de overtreding voortduurt, met dien verstande dat maximaal een bedrag ad EUR 10.000,-- per
overtreding verschuldigd is. Het verbeuren van een boete doet geen afbreuk aan de overige
rechten van Opdrachtnemer, waaronder het recht om, naast de boete, eveneens een
schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Derdenbeding
1. Opdrachtgever is gehouden ten behoeve van Opdrachtnemer en terzake de rechtsverhoudingen
tussen Opdrachtgever met derden (in welk kader Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tot
desbetreffende (deel)werkzaamheden opdracht geeft) van die derde(n) schriftelijk en uitdrukkelijk
te bedingen dat elke aansprakelijkheid voor schade, geleden door die derde(n) en krachtens welke
tussen die derde(n) en de Opdrachtnemer bestaande (rechts)verhouding dan ook, (rechtstreeks)
ten laste van Opdrachtnemer wordt gebracht, is uitgesloten.
2. Indien de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met de in art. 10.1 bedoelde
verplichting(en), is in het geval Opdrachtnemer jegens één of meer derde(n) schadeplichtig is of
blijkt te zijn, Opdrachtgever gehouden dienaangaande Opdrachtnemer onvoorwaardelijk en geheel
te vrijwaren van die schade.

Artikel 11. Geschillen
1. Op alle geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de in eerste aanleg bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

--------------------------------