Algemene voorwaarden:

Technisch Tekenbureau Heetla B.V.
Pieter Mastebroekweg 5 (7941 JZ) Meppel

Algemene voorwaarden
Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder:
Opdrachtnemer: Technisch Tekenbureau Heetla B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Zwolle KVK nr. 82325782
Opdrachtgever: de rechts- of natuurlijke persoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten danwel tot Opdrachtnemer in welke rechtsverhouding dan ook staat.
Partijen: de Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.
Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, ingevolge welke Opdrachtnemer voor of ten behoeve van Opdrachtgever werkzaamheden verricht.

Artikel 2. Totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst
1. Tussen Partijen komt een Overeenkomst tot stand niet eerder dan dat Opdrachtgever een offerte van Opdrachtnemer schriftelijk en/of per mail heeft geaccepteerd. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een direct en gericht verzoek tot het uitvoeren van een opdracht zendt, leidt de acceptatie daarvan door Opdrachtnemer, per mail en/of schriftelijk, tot overeenstemming. Als Opdrachtnemer krachtens het daartoe bestendige gebruik op het enkele verzoek van Opdrachtgever een aanvang neemt met haar werkzaamheden, komt op dat moment van aanvang de Overeenkomst tot stand.
Als Opdrachtgever ermee instemt dat Opdrachtnemer zijn werkzaamheden aanvangt, geldt de inhoud van de offerte van Opdrachtnemer, of de gebruikelijk tussen Partijen gehanteerde voorwaarden, als tussen Partijen overeengekomen en verricht Opdrachtnemer zijn werkzaamheden onder die voorwaarden. De onderhavige algemene voorwaarden maken immer deel uit van de Overeenkomst.
2. Tussen Partijen gemaakte mondelingen afspraken, mondelinge aanvullingen en/of wijzigingen, mondelinge verzoeken danwel welke mondelinge mededelingen dan ook, gelden niet anders dan dat deze schriftelijk en/of per mail vastgelegd zijn.
3. Opdrachtgever is gehouden aan Opdrachtnemer alle inlichtingen, gegevens en/of materialen (‘informatie’) te verstrekken die voor een deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden vereist zijn. Opdrachtnemer is gerechtigd zich te verlaten op de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever aangeleverde informatie. Als het voor Opdrachtnemer evident is dat de door Opdrachtgever aangeleverde informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn, verzoekt Opdrachtnemer om aanvulling of wijziging van die informatie. Indien dat meer of andere kosten met zich brengt, is Opdrachtgever gehouden die kosten te voldoen. Gedurende de periode gemoeid met de aanvulling of wijziging van die informatie door Opdrachtgever, kan Opdrachtnemer uit de aard der zaak zijn werkzaamheden niet voortzetten en worden die gedurende die periode door Opdrachtnemer opgeschort. 
4. Elke door Partijen overeengekomen termijn heeft een indicatieve strekking en geldt nimmer als fatale termijn, tenzij in de Overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden anders is aangegeven.
5. De Opdrachtnemer spant zich in de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
6. Alvorens tot gebruikmaking, productie, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of welke aanwending door Opdrachtgever van het door Opdrachtgever aangeleverde product dan ook – alles van welke aard en/of omvang dan ook – wordt overgegaan, zijn Partijen gehouden de laatste tekeningen, modellen, prototypes en/of proeven van het product te controleren en definitief goed te keuren. Indien Opdrachtnemer, al dan niet in naam van de Opdrachtgever, in verband met de uit te voeren werkzaamheden, (deel)opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de Opdrachtgever op verzoek van de Opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
7. Opdrachtnemer is gerechtigd (één of meer onderdelen van) de opdracht door derden te laten uitvoeren.

Artikel 3. Bijzonder verloop en voortijdige beëindiging van de Overeenkomst
1. Indien uitvoering van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer, niet mogelijk is, dan heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden zodra de overmachtsituatie vier weken of langer heeft geduurd, waarbij elk eventueel recht op schadevergoeding aan de zijde van Opdrachtgever door hem reeds nu voor alsdan wordt prijsgegeven. Elk verder recht op ontbinding door Opdrachtgever is uitgesloten.
2. Onder overmacht wordt tussen Partijen verstaan onder meer en niet beperkt daartoe:
- het optreden van geestelijke en/of lichamelijke stoornissen van de medewerkers van Opdrachtnemer;
- het optreden van technische en/of bedrijsmatige en/of ICT-storingen in een mate die de normale uitvoering van de werkzaamheden van Opdrachtnemer hindert;
- het optreden van storingen in de aanlevering van door (een) derde(n) aan Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te verstrekken informatie, gegevens, werkzaamheden danwel welke aanlevering dan ook;
- van buiten komende invloeden en/of oorzaken als stakingen, weersomstandigheden, onlusten etc..

Artikel 4. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, waarbij Opdrachtgever elk recht op verrekening, opschorting van de betalingsverplichting dan wel welk eventueel (juridisch(e)  en/of feitelijk(e)) recht en/of reden op niet betaling reeds nu voor alsdan prijsgeeft.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de door de wet aan verzuim verbonden rechten uit te oefenen zoals het opschorten van verdere werkzaamheden, het in rekening brengen van wettelijke (handels)rente en/of buitengerechtelijk kosten.
3. Indien sprake is van een meer dan (zeer) eenvoudige opdracht – hetwelk ter beoordeling van Opdrachtnemer is – is Opdrachtnemer naar haar beoordeling immer gerechtigd van Opdrachtgever tussentijdse en/of deelbetaling te verlangen welk recht eerst ontbreekt indien en voor zover krachtens de Overeenkomst een concrete (andere) factureringswijze is overeengekomen.
4. Opdrachtnemer is immer gerechtigd – ook als blijkens de Overeenkomst een specifieke factureringswijze is overeengekomen en ook als Opdrachtgever reeds in verzuim verkeert terzake één of meer van zijn betalingsverplichtingen – van Opdrachtgever zekerheid tot betaling te verlangen zoals het verstrekken van een bankgarantie of anderszins. Partijen komen reeds nu voor alsdan overeen dat een dergelijke verplichting immer en uit de aard der zaak spoedeisend is en in dat verband ook bij wege van voorlopige voorziening ter beoordeling aan de voorzieningenrechter kan worden voorgelegd. De voornoemde zekerheidstelling kan zich ter beoordeling van Opdrachtnemer uitstrekken tot maximaal 100% van de tussen Partijen overeengekomen totaalkosten van de betreffende werkzaamheden met een opslag van 20% vanwege renten en kosten. Opdrachtnemer is gerechtigd gedurende periode waarin desgevraagd de zekerheid door Opdrachtgever nog niet is verstrekt, zijn werkzaamheden op te schorten.
5. Opdrachtgever is gehouden alle werkelijk en concreet door Opdrachtnemer gemaakte kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, gemaakt ter verkrijgen van nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst aan de zijde van Opdrachtgever, aan Opdrachtnemer te voldoen. Uitdrukkelijk stellen Partijen derhalve vast dat Opdrachtgever in het geval door Opdrachtnemer ter verkrijging van nakoming juridische maatregelen worden genomen, gehouden is de integrale advocaat- en deurwaarderskosten van Opdrachtnemer te voldoen, zoals ook de kosten van griffierecht en (andere) verschotten. Partijen doen in dit verband uitdrukkelijk afstand van de bestaande regelgeving houdende dat de rechter in de regel slechts een forfaitair bepaalde kostenveroordeling toewijst aan de in hoofdzaak verliezende procespartij. Als om welke reden dan ook een rechter de vorenbedoelde afstandgedoening niet honoreert, geldt immer dat de fofaitair bepaalde kostenveroordeling alsnog wordt gevorderd.
6. Indien en voor zover Opdrachtnemer werkzaak is op basis van krachtens de Overeenkomst danwel op basis van bestendig gebruik vastgestelde uurtarieven, is Opdrachtnemer immer gerechtigd om jaarlijks, in januari van ieder jaar, die uurtarieven te indexeren op basis van de Consumentenprijzenindex (CPI – CBS) waarbij toegepast wordt het indexeringspercentage van het kalenderjaar gelegen voor de betreffende januari.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
1. Onder een verwijtbare fout wordt verstaan: een fout die Opdrachtnemer onder de desbetreffende omstandigheden, met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale wijze van vakuitoefening, behoort te vermijden.
2. Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade geleden door Opdrachtgever danwel een derde – geleden als gevolg van de door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden - wordt (tenzij sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer) door Partijen uitgesloten, alles tenzij die schade het gevolg is van een verwijtbare fout en sprake is van dekking van die schade door de verzekeraar van Opdrachtnemer en waarbij voorts immer geldt dat niettegenstaande het voorgaande elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is uitgesloten:
- als sprake is van schade die het gevolg is van door Opdrachtnemer ter uitvoering van de schadeveroorzakende werkzaamheden ingeschakelde hulppersonen (waaronder personen die tot Opdrachtnemer in een arbeidsverhouding staan) en/of;
- het andere schade betreft dan directe schade, welke andere schade kan bestaan, maar niet beperkt daartoe, uit personenschade, schade als gevolg vanwege gederfde omzet- en/of winst danwel andere (indirecte) gevolgschade en/of;
- het schade betreft die door een derde geleden is en uit hoofde van enige rechtsverhouding tussen die derde en de Opdrachtgever, door die derde ten laste van Opdrachtgever is gebracht en Opdrachtgever die als haar schade ten laste van Opdrachtnemer wenst te brengen en/of;
- Opdrachtgever niet (immer en tijdig) heeft voldaan aan één of meer van haar verplichtingen uit de betreffende overeenkomst.
3. Indien en voor zover om welke reden dan ook Opdrachtnemer toch (zelf) aansprakelijk is voor de schade van Opdrachtgever en/of een derde, dan beperkt elke schadevergoedingsverplichting van Opdrachtnemer zich tot de hoogte van de (gezamenlijke) factu(u)r(en) door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever gezonden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst die tot de desbetreffende schade heeft geleid, in alle gevallen met een maximum aan schadevergoedingsverplichting van 15.000 EUR (vijftienduizend euro).
4. Partijen komen overeen dat elk recht op schadevergoeding van Opdrachtgever vervalt door:
- het verstrijken van een termijn van zes weken lopende vanaf de dag dat Opdrachtgever met haar schade bekend is geraakt en/of redelijkerwijs moet worden geacht bekend te zijn en/of;
- verstrijking van een termijn van twee jaren nadat de Opdrachtnemer zijn (laatste) factuur aan Opdrachtnemer heeft gezonden in het kader van de Overeenkomst waarvan de werkzaamheden naar de mening van Opdrachtgever tot de schade hebben geleid.
5. Indien de Opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd en/of anderszins aan derden heeft overgedragen, is hij gehouden Opdrachtnemer van aansprakelijkheid ter zake van dit risico te vrijwaren, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt.
6. De uitvoering van de werkzaamheden die Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst met Opdrachtgever uitvoert, zien in het algemeen op het vervaardigen van technische tekeningen, modellen en/of andere technische werken, aan te wenden ten behoeve van (meeromvattende) bouw- en aanneemwerkzaamheden van Opdrachtgever en voor derden. Uit de aard daarvan geldt tussen Partijen dat Opdrachtgever immer verantwoordelijk is voor juiste aanwending, in- en/of toepassing danwel verwerking of anderszins, van de (eind)producten van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is dus nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebreken in die aanwending, in- en/of toepassing danwel verwerking of anderszins.

Artikel 6. Intellectuele Eigendoms- en andere rechten
1. Opdrachtnemer draagt aan Opdrachtgever nimmer de intellectuele eigendomsrechten op zijn producten over en behoudt dienaangaande zich alle rechten voor. Aan Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitsluitend het recht verstrekt om de door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever vervaardigde producten aan te wenden voor de concrete aanwending, in- en/of toepassing danwel verwerking of anderszins met het oog waarop Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de betreffende opdracht heeft verstrekt. Verder gebruik van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever geleverde producten (zoals (al dan niet gedeeltelijk) hergebruik voor en/of ten behoeve van (andere) derden, eigen aanpassing van de producten vóórafgaand aan de vorenbedoelde concrete aanwending, in- en/of toepassing, verwerking of anderszins) is zonder schriftelijke instemming van Opdrachtnemer  niet toegestaan. In het geval Opdrachtgever zich om welke reden en/of in welke omvang dan ook, tekortschiet in de vorenbedoelde verplichting(en), is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor eventueel uit dat niet toegestane gebruik voortvloeiende schade en is Opdrachtnemer immer gerechtigd aan Opdrachtgever een volgens de gebruikelijke voorwaarden van Opdrachtnemer vast te stellen factuur te zenden welke Opdrachtgever gehouden is te voldoen.

Artikel 7. Derdenbeding
7.1 Opdrachtgever is gehouden ten behoeve van Opdrachtnemer en terzake die rechtsverhoudingen met derden in welk kader Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tot desbetreffende (deel)werkzaamheden opdracht geeft, van die derde(n) schriftelijk en uitdrukkelijk te bedingen dat elke aansprakelijkheid voor schade geleden door die derde(n) die krachtens welke tussen die derde(n) en de Opdrachtnemer bestaande (rechts)verhouding dan ook (rechtstreeks) ten laste van Opdrachtnemer wordt gebracht, uit te sluiten.
7.2 Indien de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft met de in art. 7.1 bedoelde verplichting(en), is in het geval Opdrachtnemer jegens één of meer derde(n) schadeplichtig is of blijkt te zijn, Opdrachtgever gehouden dienaangaande Opdrachtnemer onvoorwaardelijk en geheel te vrijwaren van die schade.

Artikel 8. Geschillen
1. Op alle geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de in eerste aanleg bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.

--------------------------------